Sprzedaż gruntu a podatek VAT

Sprzedaż gruntu od 01.04.2013r. - VAT czy zwolnienie ?

Sprzedaż jakiego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu VAT w stawce podstawowej 23%?

Ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2013r. poz. 35 wprowadza istotne zmiany dotyczące definicji terenów budowlanych oraz sprzedaży tych terenów,zwolnionej z podatku od towarów i usług VAT.

1. W art. 2 cytowanej ustawy, dodano między innymi pkt 33 który jednoznacznie określa definicję terenów budowlanych:

przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2. Art. 43 ust.1. pkt.9 cytowanej ustawy od 01.04.2013r. otrzymał brzmienie:

Zwalnia sie od podatku VAT:

dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane

Wprowadzone zmiany powodują, że przedmiotowe zwolnienie od podatku od towarów i usług VAT od 01.04.2013r. dotyczy terenów typowo rolnych i i terenów objętych studium, ponieważ nie są przeznaczone pod zabudowę, chyba,że są ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego lub została wydana na nie decyzja o warunkach zabudowy, w takiej sytuacji, należy zastosować stawkę VAT 23%. Należy pamiętać, że nie zostało zmienione zwolnienie podmiotowe, dla którego limit w 2013r. wynosi 150.000zł, jest to istotna informacja dla prowadzących działaność gospodarczą zwolnionych podmiotowo z tego podatku,ale również tych, którzy nie prowadzą działalności godpodarczej czyli dla tzw. '' Nowaka" który chce sprzedać swoją działkę. Wprowadzone zmiany jednoznacznie określają definicję terenów budowlanych oraz terenów objętych zwolnieniem z VAT, jednakże przed podjęciem decyzji o zastosowaniu zwolnienia czy też opodatkowania podatkiem VAT doradzam wnikliwą, indywidualną ocenę podatkowego aspektu prawnego sprzedającego. Grunt, w nowym stanie prawnym ustawy o podatku od towarów i usług od 01.04.2013r. niezmiennie jest towarem.

DORADCA PODATKOWY WIOLETTA NOWAK